Avtalsvillkor

Avtalsbestämmelser - Idrottslabbet

Allmänt
Dessa allmänna villkor utgör en bilaga till det avtal om medlemskap som ingåtts mellan IDROTTSLABBET Linköping AB (”idrottslabbet”) och medlemmen (”Medlemskontraktet”). Dessa allmänna villkor ska i tillämpliga delar gälla även för annat engagemang hos idrottslabbet. Vid provträning ses du som medlem, men endast under provträningsperioden.

Medlemskapet
Idrottslabbet tillhandahåller medlemskap vilket berättigar en medlem att nyttja tjänster som Idrottslabbet tillhandahåller såväl fysiskt som digitalt. Medlemskapet i Idrottslabbet är personligt och kan icke överlåtas av medlemmen till annan person. Medlemskapet hos Idrottslabbet är ett löpande avtal oberoende av bindningstid. Medlemskapet löper således vidare efter att den avtalade bindningstiden gått ut och fram till dess att avtalet avslutas enligt regler om uppsägning av medlemskap. Förskottsbetalade medlemskap återbetalas inte. Idrottslabbet tar inget ansvar för skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem eller någon som medlem svarar för. Idrottslabbet svarar dock för sådan skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem, eller någon som medlem svarar för, om det beror på Idrottslabbet vårdslöshet. Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling. Träning, övningar, dieter, kostvanor och andra liknande aktiviteter, sker på medlemmens egen risk. Idrottslabbet eller Idrottslabbet samarbetspartners ansvarar inte för skador, olyckor, sjukdom, dödsfall eller andra konsekvenser som går att härleda från medlemmens nyttjande av de tjänster som Idrottslabbet tillhandahåller såväl i Actics lokaler, utomhus eller digitalt. Medlemmen ansvarar för att kontrollera alla råd, uppmaningar och instruktioner med läkare eller annan sakkunnig innan de följer eller genomför dessa. Medlemmen ansvarar också för att se till att denne har den kunskap, teknik, utrustning, fysiska förmåga och andra förutsättningar som krävs för att utföra övningar, träningspass eller andra instruktioner. Medlemmen är också skyldig att hålla Idrottslabbet skadeslöst från varje krav som tredje man kan komma att rikta mot Idrottslabbet som en följd av medlemmens nyttjande av de tjänster som Idrottslabbet tillhandahåller. Minimiålder för medlemskap utan tillsyn av förälder i Idrottslabbet är 16 år. För medlem som inte fyllt 18 år krävs målsmans godkännande. Medlemmen ansvarar för att informera Idrottslabbet vid adressändring (inkl. ändring av e-postadress). Vid beviljande av medlemskap ska medlemsavgift betalas. Medlemmar som valt betalsättet autogiro eller månadsbetalning kan välja att debiteras i samband med första månadsavgiften eller direkt vid tecknandet av medlemskapet.

Tillgänglighet
Öppettider framgår av anslag på anläggningen och på idrottslabbet.se. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar inte till förlängning, frysning eller avslut av gällande medlemskontrakt. Gruppträning ingår inte i alla medlemskap. Orsakar man larm och/ eller larmutryckning i Idrottslabbet lokaler eller angränsande utrymme debiteras man för detta enligt gällande taxa. Det är inte tillåtet att bedriva egen verksamhet i Idrottslabbet lokaler eller angränsande utrymmen.

Ändring av medlemskap
Uppgradering innebär köp av ytterligare produkter och träder i kraft omedelbart. Medlemskap som betalas månadsvis kan upp- och nedgraderas efter det att bindningstiden är slut. Uppgraderingen träder i kraft omedelbart, nedgraderingen sker från den 1:a följande månad. Medlemskap med bindningstid kan inte ändras till ett medlemskap utan bindningstid. Det är ingen ångerrätt på upp- eller nedgraderingar. En upp- eller nedgradering kan endast göras en gång per dag. En upp- eller nedgradering kan inte göras förrän en tidigare ändring har gått igenom.

Trivsel, hygien och allmän skötsel
Det åligger medlemmar att följa de regler avseende trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och ordning vilka meddelas från tid till annan skriftligen eller muntligen av Idrottslabbet personal och på idrottslabbet.se

Kameraövervakning
Kameraövervakning kan förekomma.

Doping, droger och annan misskötsamhet

Användning och/eller försäljning av på Riksidrottsförbundets dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel samt droger är strikt förbjudet på Idrottslabbet träningsanläggning. Idrottslabbet förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll. Annan misskötsamhet såsom bl.a. hot, våldsamt uppträdande eller andra liknande fall av misskötsamhet är strikt förbjudet på Idrottslabbet träningsanläggningar och kan leda till avstängning.

Justering av Medlemskontrakt- och villkor
Idrottslabbet förbehåller sig rätten att justera Medlemskontraktet och/eller Medlemsvillkoren. Vid justeringar till nackdel för medlemmen, får medlemmen säga upp medlemskapet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägning görs senast 30 dagar från mottagandet av Idrottslabbet information. Idrottslabbet åtar sig att skriftligen via e-post informera medlemmarna om sådana justeringar av Medlemskontrakt- och villkor senast 60 dagar innan justeringen träder i kraft.

Lagval, tvistelösning och ansvarsbegränsning
Medlemsvillkor och Medlemskontrakt ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist mellan Idrottslabbet och medlem med anledning av dessa Medlemsvillkor eller Medlemskontrakt ska avgöras av svensk domstol. Idrottslabbet och medlemmen ska dock i första hand försöka komma överens. En medlem kan även få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden. Idrottslabbet reserverar sig för oförutsedda händelser som ligger utanför Idrottslabbet kontroll som berör förhinder eller begränsningar i vårt utbud och som kan hänföras till force majeure.

Kontakt
Idrottslabbet kan kommunicera med mig via email, sms, app och telefon, så länge jag är medlem i Idrottslabbet och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Jag kan närsomhelst begära att Idrottslabbet upphör med dylik kommunikation.

Pris och prisjustering
Medlemmen ska betala det pris som framgår i medlemskontraktet för sitt medlemskap. Under bindningstiden är priset skyddat mot all slags prishöjning. Vid ändring av pris förbehåller sig Idrottslabbet Linköping AB rätten till årlig prisjustering av löpande avtal enligt konsumentprisindex utan föregående varning. Denna höjning är begränsad till maximalt 3% per år. Vid eventuella andra prishöjningar är Idrottslabbet skyldigt att informera medlemmen om sådan höjning senast 60 dagar innan prishöjningen träder i kraft samt även om medlemmens rätt att säga upp medlemskapet med verkan från dagen då prishöjningen träder i kraft. Medlemmen kommer att informeras skriftligen antingen per e-post eller post enligt de uppgifter som finns registrerade i medlemsuppgifterna hos Idrottslabbet. Om medlem önskar säga upp sitt medlemskap med anledning av prishöjningen ska medlem senast 30 dagar från mottagandet av Actics information säga upp sitt medlemskap till Actic enligt vad som regleras i dessa villkor.

Fakturaavgift
Idrottslabbet har rätt att ta ut en fakturaavgift vid utskick av faktura.

Autogireringar
Autogireringar från kontot sker den 28:e varje månad varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickar Idrottslabbet en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tills vidare genom dessa villkor.

Uppsägning av medlemskap
Medlem rekommenderas att göra sin uppsägning via personalen Idrottslabbet antingen på plats eller via mail eller per telefon. Uppsägning av medlemskap ska bekräftas av Idrottslabbet med information om bl.a. datum för medlemskapets upphörande, sista betalningsdag och sista träningsdag. Medlems uppsägning av löpande autogirobetalningar kan ske först efter bindningstiden löpt ut.

Autogirobetalare har rätt att avsluta betalningar via autogiro och kommer då att belastas de resterande månaderna under bindningstiden via månatliga inbetalningsavier med en extra avgift. Idrottslabbet förbehåller sig rätten att vid angivande av skäl att omedelbart säga upp medlemskapet till upphörande. Skäl som berättigar sådan omedelbar uppsägning är brott mot medlemsavtalet eller Idrottslabbet vid var tid gällande Code of Conduct, det vill säga att medlem lånar ut sitt medlemskort till obehörig, agerar i strid mot villkoren om ”Doping, droger och annan misskötsamhet” eller stängs av på grund av utebliven betalning eller om medlem väsentligen bryter mot villkor om ”Trivsel, hygien och allmän skötsel” eller på annat sätt väsentligen bryter mot Medlemskontrakt- eller villkor. Meddelande om sådan omedelbar uppsägning och skälen till uppsägningen ska lämnas till medlemmen skriftligen och medlemmen ska ges en möjlighet att inom 10 dagar från mottagandet av sådant meddelande vidta rättelse, om annat inte uttryckligen anges i dessa Medlemsvillkor. Vid omedelbar uppsägning vid vilken rättelse kan vidtas återbetalas outnyttjad medlemsavgift om sådan erlagts. Om medlemmen olovligen lånar ut sitt medlemskort till obehörig eller bryter mot villkoren om ”Doping, droger eller annan misskötsamhet” har medlemmen inte rätt att vidta rättelse.

Utebliven betalning
Vid utebliven betalning av tre månadsavgifter är medlemmen och Idrottslabbet överens om att samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden har förfallit till omgående betalning. Bristande täckning vi autogirodragningsförsök anses som utebliven betalning. Idrottslabbet har vid tre uteblivna månadsbetalningar rätt att skicka en inbetalningsavi till medlemmen för samtliga återstående månadsavgifter vilken medlemmen har en skyldighet att betala.

Information om bankkontonummer
Om betalare önskar byta det konto varifrån gireringar görs kan det ske via appen wondr eller via personalen på idrottslabbet.

Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt gällande Medlemskontrakt- och villkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills full betalning är Idrottslabbet tillhanda.

Minimiålder vid betalning via Autogiro
Minimiålder för tecknande av autogiromedlemskap hos Idrottslabbet är 18 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar betalningsansvar för dennes räkning.

Frysning av medlemskap
Medlemmen äger rätt att frysa sitt medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet samt vid arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysningen. Sådan frysning av sitt medlemskap kan ske med minst 1 månad och längst 12 månader i taget. Idrottslabbet äger rätt att ta ut en avgift om 225 kr för varje påbörjad frysningsperiod. Frysning kan ske endast med hela månader och framåt i tiden. Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Idrottslabbet utbud. Medlemskontraktet förlängs med den tid som Idrottslabbet godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden.

Personuppgifter
Behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, däribland Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria #ödet av sådana personuppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR). Som registrerad har medlem alltid möjlighet till insyn i den behandling som sker av dennes personuppgifter. En medlem har bland annat även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter korrigerade.

Förlorad data och avbrott
Idrottslabbet ansvarar inte för eller ersätter medlem för förlorad data under några omständigheter. Idrottslabbet ansvar gentemot medlemmen är begränsat till skador som orsakats genom uppsåt från Idrottslabbet sida. Under förutsättning att Idrottslabbet inte agerat med uppsåt, ansvarar Idrottslabbet inte heller för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba medlem på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser, eller (b) konsekvenser som kan drabba medlem om en annan person eller medlem – medvetet eller omedvetet – skaffar sig tillgång till någons dataresurser och stör eller försvårar informationsöverföring. Medlem är också skyldig att hålla Idrottslabbet skadeslöst från varje krav som annan medlem eller tredje part kan komma att rikta mot Idrottslabbet som en följd av medlemmens användande av de tjänster som Idrottslabbet tillhandahåller.

Rätt till data
Idrottslabbet äger rätten till allt innehåll i tjänsterna och medlemmen förbinder sig att inte nyttja materialet annat än för personligt bruk inom ramarna för tjänstens tänkta användande. All spridning, kopiering eller delning av innehållet i tjänsten är förbjudet och kan resultera i skadeståndskrav mot medlemmen för ekonomiska förluster och andra kostnader som uppstår som följd. Innehållet som avses i detta stycke innefattar, men är inte begränsat till, källkod, immateriella tillgångar, instruktioner, passupplägg, video, bilder, grafik, logotyper, texter och programstrukturer. Medlemmen ska också hålla Idrottslabbet skadelöst för krav som ställs mot Idrottslabbet av tredje part som en konsekvens av att Medlemmen brutit mot förbudet i detta stycke.

Övrigt innehåll i tjänsten
Idrottslabbet tar inget ansvar för det som skrivs i forum, bloggar och på andra ställen av andra medlemmar. Medlem ansvarar själv för att inte spara eller publicera innehåll i tjänsten som strider mot lag, förordningar, upphovsrätt eller på annat sätt inte är fritt att publicera eller använda. Medlemmen förbinder sig att hålla Idrottslabbet skadelöst mot alla krav som uppstår till en följd av medlems publicering eller användande av sådant material.

Distansavtalslagen och ångerrätt
Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap på Idrottslabbet. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta oss på info@idrottslabbet.se eller telefon 0704756292 innan ångerfristen går ut. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp. Har du nyttjat medlemskapet under dessa 14 dagar så debiteras du för de dagarna fram till dess att du åberopar ångerrätten.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen.Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot. Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efterdet att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro

Avtalsbestämmelser för personlig träning
Idrottslabbet och Medlemmen (”Parterna”) har ingått i ett muntligt eller skriftligt avtal om personlig träning. Parterna har kommit överens om att personlig träning enligt överenskommelse ska ske utomhus eller på Idrottslabbets träningsanläggning.

Avtalsbestämmelser för Personlig Träning (”PT”)
Idrottslabbet förbehåller sig rätten att ordna med en ersättare om den personliga tränaren ej längre är tillgänglig. Medlemmen är medveten om och accepterar att PTpasset registreras i ett träningssystem som tillhandahålls och ägs av Idrottslabbet. Längd på PT-passet varierar mellan 30- och 75 min beroende på vilket PT program parterna har kommit överens om. PT-passets innehåll bestäms i samråd med den Personliga Tränaren utifrån dennes rekommendation.

Uppsägning
För uppsägning av PT. Vid köp av PT-klipp gäller PT-avtalet för samtliga de PT-tillfällen som parterna har kommit överens om vid PT-avtalets ingående samt eventuellt efterföljande PT-tillfällen såvida inte parterna kommer överens om något annat. För de fall en Personlig Tränare drabbas av längre tids frånvaro ska detta PT-avtal fortsätta att gälla. Idrottslabbet ska tilldela medlemmen en annan Personlig Tränare.

Av- och ombokning
Kundens av- eller ombokning ska ske senast 24 timmar innan avtalad tjänst. Avbokning görs direkt till info@idrottslabbet.se eller till PT/testledaren direkt. Vid försenad av- eller ombokning debiteras medlemmen för den avsedda tjänsten. Om den coahen/testledare avbokar tjänsten ska medlemmen ha tjänsten tillgodo varvid parterna får komma överens om nytt tillfälle för att tjänsten ska utföras. Medlem som har köpt någon tjänst/produkt men ej innehar aktivt gymmedlemskap på Idrottslabbet får ej nyttja lokaler eller andra tjänster utanför de bokade tiderna med coach/testledare.

Återbetalning
Ej nyttjade PT-timmar eller övriga tjänster återbetalas inte. Ej nyttjade PT-timmar eller övriga tjänster i form av klippkort återbetalas inte.

Presentkort

Presentkort är giltigt ett år från och med att det är köpt.