Phys-Can (Physical training and Cancer) – effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos patienter med cancer.

En randomiserad interventionsstudie som genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, Linköpings universitet/universitetssjukhus, Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus och flera anda samarbetspartners. 600 personer inkluderas i studien som startade i mars 2015. Uppföljning kommer ske i 10 år. Syftet med studien är att studera effekterna av fysisk träning med låg/måttlig eller hög intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier med avseende på att förebygga och minimera CRF, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall, att förstå biologiska mekanismers (inflammation och cytokiner) betydelse i utvecklandet och vidmakthållande av fatigue samt hälsoekonomiska aspekter. Studien syftar också till att studera om beteendemedicinskt stöd underlättar initiering och bibehållande av fysiskt aktivitetsbeteende på längre sikt.